ธรรมะคีตะ เสียงปลุก ๏ The Sounds Of Awakened

preecha79 10:14 54211 183
Show more
๏ พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ ๏ สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง น หิ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ ความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นดี อสาธุง สาธุนา ชิเน พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีของตน ชิเน กทริยํ ทาเนน พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้ สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
Ads

Related Viral Videos

Image for Footer